مزایای اصلی طرح ملی

 1. اشتغال زایی تقریبی ۱۷۰۰۰ نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در سه استان ساحلی شمال
 2. جذب سرمایه داخلی و خارجی
 3. کاهش مصرف سوخت حمل و نقل زمینی در نوار ساحلی بطور جدی
 4. افزایش سرعت جابجایی مسافران محلی و جذب توریست
 5. افزایش امنیت راه های نوار ساحلی شمال با تقلیل تردد خودرو
 6. کاهش ترافیک در نوار ساحلی شمال و جابجایی وسایل نقلیه سبک و سنگین از طریق دریا
 7. کاهش حوادث و تصادفات و مرگ و میر در نوار ساحلی شمال
 8. کاهش جدی هزینه های ایمنی و نگهداری راه های نوار ساحلی شمال
 9. سامان دهی و بهینه سازی سفرهای شرق و غرب دریای خزر
 10. کاهش تخریب محیط زیست و هزینه های مربوطه
 11. همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه شمالی در خصوص گردشگری دریایی – حمل و نقل – مسافر
 12. جذب توریست داخلی و خارجی و گردشگری بصورت بسته های جامع دریایی – زمینی
 13. ایجاد تاسیسات گردشگری دریایی در سه استان شمال کشور
 14. ایجاد سواحل گردش پذیر ساحلی و فراساحلی و انواع خدمات دریایی – ساحلی – بندری – توریستی
 15. ارتقا کسب و کار محلی و بومی جوانان در شاخه های گوناگون
 16. ایجاد آموزش های گوناگون جوانان در رشته دریانوردی – غواصی – صنعت دریایی و خدمات مربوط به طرح